การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แบบ Online และ On site
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ส่งบทความ


ดาวน์โหลดไฟล์บทความรูปเล่ม Proceedings


ผลการพิจารณาบทความวิจัย


                        1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอผลงานระดับชาติ แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
                        3. รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอผลงานระดับชาติ แบบโปสเตอร์
                        4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
หมายเหตุ: เป็นประกาศรายชื่อรอบแรก ที่สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
                     ส่วนผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยที่ขยายรับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 จะประกาศให้ทราบภายหลัง

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 25 ตุลาคม 2564 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 พฤศจิกายน 2564 – 25 มกราคม 2565
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการประชุม 19 มกราคม 2565
4 ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 26 มกราคม 2565
5 ส่งไฟล์ PowerPoint การนำเสนอทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 8 กุมภาพันธ์ 2565
6 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 1 พฤศจิกายน 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565
7 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
8 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไข หลังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 16 กุมภาพันธ์ 2565
9 เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 16 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: *บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องได้รับอนุญาต จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
                    **กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมและสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nirc5.bru.ac.thและ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผศ.ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ โทรศัพท์หมายเลข 088 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- ผศ.ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ โทรศัพท์หมายเลข 093 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- ผศ.ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ โทรศัพท์หมายเลข 083-455 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช โทรศัพท์หมายเลข 082-446 9547
E-mail: pallapa.lert@gmail.com
- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 093 - 106 9947
- คุณประกาย ศิริสำราญ โทรศัพท์หมายเลข 089 - 1482 4362

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • 3,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2. การประชุมระดับชาติ

 • 2,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย

  หมายเหตุ
                บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1 คน สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร ทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

วิธีการชำระเงิน


1. ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ติดต่อสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 (ประเภท ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-27778-4
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nircbru5@bru.ac.th

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ nirc5.bru.ac.th ตามกำหนดการสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 19 มกราคม 2565
                        โดยผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565
                        

หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำหลังจากการนำเสนอแล้วจะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)การพิจารณาผลงาน


                        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ดังนี้
                        1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
                        2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Health Science
 • Area-based research
 • Multidisciplinary research

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาศาสตร์
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การวิจัยเชิงพื้นที่
 • การวิจัยเชิงสหวิทยาการ

การตีพิมพ์

PROCEEDINGS


                        การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings)

Keynote Speaker

กำลังดำเนินการ

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุม ฯ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
11.30-12.00 น. พิธีตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุม พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายในระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อวัยเกษียณของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ กาญจน์เกล้า พลเคน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2
Effect of Opaque Porcelain Firing Temperature and Holding Time upon Interfacial Fracture Toughness of Milling Metal-Ceramic Alloys ณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
3
The effect of different sintering times and temperatures on the translucency of monolithic zirconia ชุติกาญจน์ จรัลพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
4
นพเก้า ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
สุนิสา ภู่สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
6
บุญเลี้ยง ทุมทอง มรภ.สุรินทร์
7
การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ กาญจนา อุ่นคำ 2537 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
Sudarad Thakoengsuk Buriram Rajabhat University
9
A Study of Motivation and Attitudes towards English Language Learning by Hmong EFL learners Apichai Rungruang Naresuan University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
10
wiramon Pun-ngam North Bangkok University
11
การวิเคราะห์และเรียบเรียงเพลงพื้นบ้านอีสานใต้สำหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา ธันย์ศรุต กลีบสมุทร วงศ์วิทูรสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
12
ปัญญา - ชินโชติ โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข
13
พัลลภา เลิศเจริญวนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
ปัทมา เกรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
สันติสุข ชัยเพชร บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
16
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สันติสุข ชัยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
เดชาธร อินทะแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
ชฎารัสมิ์ เถาว์แดง Tiger kingdom Phuker ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
19
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบ CIPPA เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ็ญพิศ ฉายอำไพ เพ็ญพิศ ฉายอำไพ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
20
การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ พรชิตา บังเกิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
21
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงกฤษ ทิศกะโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
22
บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ธนากร จะรอนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
23
ประสิทธิผลการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สุธี นันทสำราญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
ลักษณะทางธรณีโครงสร้างและหมวดหินของเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราชธานี รัชชพงศ์ อรุณศิริโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
25
ยุวธิดา เชาระกำ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
26
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบของนักศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปัทมา บุตรพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
27
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจวบ บูรณ์เจริญ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
28
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อานันทชัย มานะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
29
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดบนฐานความเชื่อความศรัทธาผ่านสื่อออนไลน์ต่อ ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนไทย ณิชมน แสวงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
30
ภาณุพันธ์ ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
31
การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ชนิตา เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
สุนีย์ หอมหวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จิตราพร ภัทรกนก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
34
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชุติณัฏฐ์ กอพยัคฆินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
สภาพที่เป็นจริงและที่คาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิลัยลักษณ์ โพธิ์อบ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
36
สหรัฐฯ ศรีพุทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti Rungrat Hatthakam มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
38
Factors Affecting English Achievement of Matthayomsuksa 6 Students in Buriram Province ธาริณี จ๋าพิมาย โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
39
PIYAPORN JAIKAEW มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40
สุชาติ ไตรภพสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
41
มนูญ นูน สอนโพนงาม มหาวิทยาลัราชภัฏบุรีรัมย์
42
การวิเคราะห์และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสสำหรับในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW กฤตเมธ สายสิญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
43
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มณฑิรา คงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ศิรินทร์ สิงสุวรรณ มาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
45
นิภาภรณ์ ลาภเสถียร มหาวิทยาลัยพะเยา
46
จีรวรรณ สุวรรณสุจริต มหาวิทยาลัยพะเยา
47
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รัชต์พนิดา ปุริโส มาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
ประสิทธิผลของการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ศิริพงษ์ เครือจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
49
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ยุวธิดา เชาระกำ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
50
การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกอ่านประสมสระเขมร: กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชา 1152104 ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณภัทร เชาว์นวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
51
การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา วนัชพร แก้วเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
52
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ชัยมงคล ใจสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
53
อารยา พันธ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
วัลภา โกติรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
55
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน OpenChat ในแอปพลิเคชัน LINE ของผู้บริโภคตามกรอบทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี แพทริยา ไชยรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
56
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเทศไทย รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
57
การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ตามวิถีบ้านปะทัดบุ โรงเรียน บ้านปะทัดบุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สำเภา ดวงกระจาย โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
58
Learning Achievement and Satisfaction by Using Collaborative Learning in Information System Analysis Course ภาสกร ชัมพูนทะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
59
Sutee Jaipradub มหาวิทยาลัย
60
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรีศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ภัทราภรณ์ อู่ไพบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
61
ผลเบื้องต้นของโพวิโดนไอโอดีนในการยับยั้งเชื้อก่อโรคฟันผุ นิโลบล เอี่ยมเย็น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
62
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หทัยชนก หวังจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
63
อาพาพร สุพร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
64
สมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
65
สมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
66
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปาริชาติ ขามประโคน - ขามประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
67
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบNFT เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
68
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม (อุตุนิยมวิทยา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อรุณรัตน์ นาจันทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
69
ประหยัด สุพะกำ reru ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
บัณฑิตา พิบูลย์ลาภอุดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการลดการบริโภคโซเดียมของประชากรวัยแรงงานไทย บัณฑิตา พิบูลย์ลาภอุดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
72
แนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชั่น Mymo (E-Banking) จากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์ Nongnapat Subnark ธนาคารออมสิน ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สุกัญญา ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
74
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ Kritsana Saiyasri Lahansairatchadapisek ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
75
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รุจิราพร สายมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
76
ผลของรูปแบบชีวมวลและความเร็วลมที่มีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล ไพศาล ศุภิรัตนกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
77
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
78
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จีรนันท์ เรืองจำรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
79
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วิชญ์ จอมวิญญาณ์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
80
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ศิริประภา ไขประภาย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
81
มนัส หนองสี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
82
การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรณีศึกษา โรงเรียนกลุ่มเบญจมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Channarong Phoothanonnok Pakhampitthayakom ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
83
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้การเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปิยะนุช ทองทั่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
84
เเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน / Application to check the name of the class Kamolwan Silpaibunsakul kasem bundit university ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
85
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนประเภทเป็ดย่างของผู้บริโภควัยทำงาน วิวรรณธรณ์ แก้วบุญเรือง มหาวิทยาลัยเนชั่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
86
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ punnabhat Jainongbua Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
87
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน ภายในท่าอากาศยานนครพนม ขวัญดาว อุดมสิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
88
ระบบสารสนเทศแสดงไทม์ไลน์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประหยัด ประหยัด สุพะกำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
89
ณัฐพล แหวนแก้ว โรงเรียนบ้านสะกาด
90
ฐิติชญา - หนูนแปง โรงเรียนบ้านสันกำแพง
91
กระบวนการแซคคาร์ริฟิเคชั่นเพื่อผลิตเอทานอลจากยีสต์ทนร้อน กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
92
การศึกษาตัวแบบของปัจจัยทางการตลาดบริการและการสื่อสารการตลาดสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษา ร้านบุญปาก Thai Dessert & Tea อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปาลิกา แฉชนวน - ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
93
สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel ซัลมา - รัตนเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ยะลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
94
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บรรพต วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
95
อลงกรณ์ อยู่สำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
96
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดำเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รัตนา แก้วกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา / The application calculates the rate of calories burned in sports อัสนัย หิรัญเกื้อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
98
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
99
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ พันธรักษ์ ลำดวนหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
100
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนความเรียงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เพ็ญแข ไชยเทพ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
101
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยใช้เทคนิค 5 W1H ปณรรญธร รัชนะปกิจ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
102
การพัฒนาความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนอ่าน KWL PLUS ชญาดา บุตรสืบสาย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
103
ณัฐปคัลภ์ - อำพรรณ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
Genetic Diversity of the Genus Thunbergia Using ISSR and SRAP Markers ณัฐปคัลภ์ - อำพรรณ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
105
การพัฒนาทักษะการออกแบบภาพ 2 มิติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โสภิตา สาลี โรงเรียนลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
106
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มณเฑียร งามแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
107
อัญชลี วิมลศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
108
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลร่วมกับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเนื้อหางานนิทรรศการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อัญชลี วิมลศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
109
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วีรยา จุนใจ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
110
การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องทอดสภาวะสุญญากาศขนาดเล็กสำหรับชุมชน:ทอดปลานิล สุรพงษ์ พงษ์ แก่นมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
111
จำเนียร แสงสิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
112
ชัชวาล นิมโรธรรม มรภ.ราชนครินทร์
113
ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชิงประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เด่น เด่น ครองคัมภีร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
114
แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าโดยการใช้ การตลาดดิจิทัลและคุณภาพการบริการของสวนเสือไทเกอร์คิงดอม จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ชฎารัสมิ์ เถาว์แดง เถาว์แดง มหาลัยราชภัฎภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
115
สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 วันเฉลิม โคลิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
116
การวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITscan อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
117
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สุชาติ พุทธลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
118
จิตพิสัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพครูสอนด้านคหกรรมศาสตร์ กมลวรรณ สีใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
119
Improving Grade 3 Students Vocabulary Knowledge through Communicative Activities Thidarat Klachiew Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
120
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ปาริชาติ เงินสม - ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
121
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณัฐพล แหวนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
122
ปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในจังหวัดตาก พิมพิศา พู่แสงทองชัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
123
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สุขสันต์ โสภาพูล มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
124
ภชร รัมพณีนิล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
125
ภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นบ้านในประเพณีชีวิตชาวไทยเขมรสุรินทร์ ภชร รัมพณีนิล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
126
ผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการเกมมิฟิเคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในกระบวนวิชาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู นิสสรณ์ บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
127
ความต้องการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อารยา มุสิกา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
128
การลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่งอ้อยน้ำตาลทราย บรรพจน์ มีสา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
129
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เชิงรุก เด่นดวง บัวทองหลาง โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
130
องค์ประกอบของการเสริมพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างทักษะครูในยุคดิจิทัล พิมพ์ชนก โพธิปัสสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
131
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กาญจนา รัตนธีรวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
132
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ญาดา - เชือนรัมย์ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
133
KRETSAI WOOTTIPONG มหาวิทยาลัยทักษิณ
134
ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
135
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
136
นโยบายการสร้างความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจของสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
137
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
138
วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
139
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
140
ภาวะผู้นำในเขตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
141
การนำเสนอของพรรคการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
142
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วรภูริ มูลสิน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
143
อรัญญา แสนสีแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
144
รัชกร ประสีระเตสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
145
zin mar latt University of Myitkyina ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
146
Danucha Saleewong Valaya Alongkorn Rajabhat University
147
ผลของการเสริมสารสกัดจากสาหร่ายก้ามกุ้งในอาหารต่อการเจริญเติบโต และความเข้มสีในกุ้งกุลาดำ วัฒนา วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
148
อุไรวรรณ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
149
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำปูทะเลข้นหนืดผสม สาหร่ายก้ามกุ้งที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ อุไรวรรณ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
150
Effects of walking exercise combined with arm and leg weight loading exercise on Physical Performance of the elderly women Pruchya Chumvangvapee Sports science BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
151
การสร้างและทดสอบเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กเพื่อใช้งานในระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สรรพสิทธิ์ - ชลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
152
สุพัตรา หารัญดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
153
พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
154
ชนิสรา ไกรสีห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
155
ปิยะพัชร์ คล้ำจีน มหาวิทยราชภัฏบุรีรัมย์
156
วันวิสาข์ ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
157
บุญเลิศ สื่อเฉย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
158
The process of transferring knowledge of Mor Lam Krisana Boonsaen Sattha Choenghon Surawittayakran school ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
159
Sazono Sibo Patkai Christian College
160
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ฐิติมา ระสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
161
การบริหารการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อัญมณี เควันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
162
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สุวิมล ตันสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
163
วรัชยา พนมรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
164
นิภา พงศ์วิรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
165
จักรี บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
166
บุญข้าวเปลือกของชาวไทยเขมรบ้านโคกยาง จังหวัดสุรินทร์ จักรี บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
167
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยบันทึกค่าและแสดงผลระบบไฟฟ้า 3 เฟส แบบ Real Time พชร กิจรัตนา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
168
ธนกร กมลเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
169
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา วรุต ซื่อสัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
170
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกลอร์เพื่อการเกษตร ของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรเจิด สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
171
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและมินิสปริงเกลอร์เพื่อการเกษตร ของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรเจิด สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
172
นวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ บรรเจิด สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
173
กนกวรรณ วังคะฮาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
สุธรรมมา ประพานศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
175
Yuttachak Lamjuanjit Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
176
Sittisak Pongpuehee Buriram Rajabhat University
177
กนกวรรณ วังคะฮาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
178
Yiam Khongruangrat คณะพยาบาลศาสตร์
179
สุธรรมมา ประพานศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
180
เกียรติศักดิ์ สุทาคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
181
Siraprapha Ratanaruamkarn Ratanaruamkarn Buriram Rajabhat University
182
Jansuda Boontree Buriram Rajabhat University
183
กติกา กลิ่นจันทร์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184
ณัฐนันต์ กาดรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
185
นางนงนุช หอมเนียม คณะพยาบาลศาสตร์
186
วิชัย โยธาวงศ์ คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม
187
Zobi Mazhabi National Pingtung University
188
การชรีย์ เกษมชลธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Total 188 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลา 50 ปี และในปีนี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 3 คือ เป็นมหาวิทยาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) ก็มีความพร้อมที่จะดำเนินแนวทางการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษาภายใต้โครงการ พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของ ประเทศไทย (Re-inventing University) และเตรียมเข้ารับการประเมิน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว และปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร หน่วยงาน สถาบัน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอและเยี่ยมชมผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน
                โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
                        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
                        4. เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของไทยและต่างประเทศไปสู่กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                        2. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์
                        3. การบรรยายพิเศษ (Featured speech)
                        4. การนำเสนอนิทรรศการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นผลงานระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง และระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้รับความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิต และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                        2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้นำส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
                        3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                การประเมินผลโครงการ
                        1. ใช้วิธีนับจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                        2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Google form) ของผู้เข้าร่วมโครงการ
                การรายงานผลการดำเนินโครงการ
                        1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนที่วางไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
                        2. อธิการบดีหรือผู้แทน รายงานผลการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลไปยังสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานต่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่